Regulamin sklepu

 

§ 1 Informacje ogólne

1. Sklep Fototapety prowadzony jest przez firmę Drukarnia Piga.pl Sp. z o.o., dane rejestrowe: Przemysłowa 68, 43-100 Tychy, NIP: 6462933172, REGON: 243492288. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000493662. Osobą upoważnioną do reprezentowania firmy jest Prezes Zarządu - Mateusz Gabryś.

2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu, a dokonanie zakupu świadczy o jego akceptacji.
3. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Fototapety Polska a Klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Odstępstwa rozpatrywane są jedynie w sytuacjach, gdy zostały uprzednio potwierdzone pomiędzy Sprzedającym oraz Klientem w formie pisemnej lub zostały określone w niniejszych warunkach handlowych.
4. Klient dokonując zamówienia zobowiązuje się do podania pełnych oraz zgodnych z prawdą danych osobowych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

 

§ 2 Zawarcie umowy

1. Przedstawione przez Fototapety Polska w Internecie lub innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą handlową w rozumieniu art.534 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez stronę  Fototapety Polska w formie formularzy on-line lub pisemnie na adres e-mailowy.
2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zamówieniu.
3. Klient, składając zamówienie, zobowiązany jest uwzględnić cenę całkowitą zamówienia. Wszystkie ceny podane w serwisie są cenami brutto, zawierającymi 23% podatek VAT i nie uwzględniają kosztów wysyłki.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego. Sklep zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak również do zmian w zakresie wysokości kosztów dostarczenia zamówionych artykułów.

 

§ 3 Płatność

1. Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., do każdego zamówienia wystawia Fakturę VAT w formie elektronicznej, stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485). Przyjęte dane do Faktury VAT są tożsame z danymi podanymi przez Kupującego, w formularzu zamówienia, podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Dane zamawiającego i dane do faktury VAT mogą być różne. Dane te muszą być zdefiniowane przez Kupującego, w momencie składania zamówienia poprzez sklep internetowy. Klient zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo zwrócić się do Drukarnia PIG A.pl Sp. z o.o.,z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Przemysłowa 68, o przesłanie faktury wystawionej zgodnie z powyższymi zapisami w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres mailowy: ksiegowosc@piga.pl lub pocztą na adres: Drukarnia PIGA.pl Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 68, 43-100 Tychy.

2. Płatności za zamówienia można dokonywać w formie:
- przedpłaty przelewem tradycyjnym, za pośrednictwem PayU oraz PayPal
- gotówki w postaci przesyłki za pobraniem - płatność za pobraniem wynosi 2 zł.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

Kwota płatności za pobraniem nie powinna przekraczać 650 zł. Zamówienia powyżej tej kwoty muszą zostać całościowo opłacone przed rozpoczęciem procesu realizacji.

 

§ 4 Dostawa

1. Wysyłka i odbiór paczki za pobraniem.

Prawnym obowiązkiem Kupującego jest odebrać rzecz (towar) zakupioną, w wyniku zawiązanej umowy kupna-sprzedaży i zapłacić Sprzedawcy za niego cenę. Sprzedawca natomiast zobowiązany jest do wydania Klientowi opłaconego towaru (Art. 535. § 1. KC) W przypadku nieodebrania zamówionego towaru, Sprzedawca ma prawo dochodzić realizacji umowy i zapłaty ceny od Kupującego, a w przypadku konieczności ponownej wysyłki, Sprzedawca ma prawo także obciążyć kosztami ponownej wysyłki Kupującego.

2. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

- przelew tradycyjny na numer konta: 08 1050 1399 1000 0090 8169 5265;

- płatność w systemie PayU;


3. Za początek terminu realizacji zamówienia uznaje się wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Następuje to po otrzymaniu kompletu informacji dotyczących zamówienia. 


4. Dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowana jest za pośrednictwem:

• firmy kurierskiej GLS – czas dostawy maksymalnie 3 do 5 dni roboczych;

• firmy kurierskiej DPD – czas dostawy maksymalnie 3 do 5 dni roboczych;

• Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie 7 dni roboczych

 

5. Dostawa próbek obejmuje:

- wysyłkę Pocztą Polską całego kompletu, koszt wysyłki na terenie kraju: 3 zł

- wysyłkę Kurierem GLS całego kompletu na terenie kraju: 12 zł

- wysyłkę za pobraniem: + 2 zł

Łączny termin dostawy to 9 dni roboczych (na łączny termin wysyłki składa się czas wysyłki towaru wskazany każdorazowo na karcie produktu oraz doręczenia wskazany powyżej)

- odbierając zamówiony towar w sklepie / magazynie Fototapety Polska, 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 68 należy dokonać wcześniejszej płatności

 

§ 5 Rękojmia

5.1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5.2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

5.3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

5.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5.5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

5.6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

5.7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@fototapety.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

5.8  Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach. ul. Brata Alberta 4. 40-951 Katowice. skrytka pocztowa nr 178. sekretariat tel.: (32) 35 68 100.

 

§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do Sklepu Internetowego i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które sklep nie ma wpływu.

 

§ 7 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

Prawo odstąpienia od warunków umowy

 

§ 8 Reklamacje

1. Sprzedający udziela 12-miesięcznej gwarancji na oferowane produkty. Termin ten obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta.
2. Sprzedający dostarcza instrukcję montażu produktu.
3. Kupujący winien niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności usługi z umową zgłosić pisemną reklamację na adres e-mail: info@fototapety.pl.
4. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.
6. W przypadku uznania, że dostarczony towar jest niezgodny z umową, tzn. posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność lub towar wydany został w stanie niekompletnym, kupujący ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, wymianę produktu na nowy lub w przypadku braku takiej możliwości- zwrotu opłaconych środków za zamówienie.
7. Sprzedający ma prawo żądać zwrotu wadliwego towaru od klienta. 
8. Produkty tworzone na życzenie klienta (custom) nie podlegają zwrotom.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, bądź innych uregulowań prawnych, odnoszących się do funkcjonowania serwisów i sklepów internetowych.
2. Fototapety Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.